خانه » سرویس

ما برای مشتری های جهانی این سرویسها تهیه می کنیم. به طور این، شما راحت تر هستید.
١. ما طلاعات محصول را رایگان تهیه می کنیم.
٢. بر طبق مقدار توی خرید و فروش قرارداد، ما بخشهای آسیب پذیر را تهیه می کنیم.
٣. کاردانهای حرفه ای می توانند بری شما نصب و اشکال زدائی کنند.
۴. ما می توانیم سرویس طرح برای تجهیزات نصب در کارخانهء شما، سرویس نصب و سفارش را رایگان تهیه کنیم.
٥. در بادهء کیفیت محصول، ما برای شما ضمانتی یک سال عرضه داریم.
۶. بعلاوه، بخش خدمات پس از فروش ما مسئول مشاور مشتری، گرد آوری نظر مشتریان، دریافت شکایات، نگهداری و غیره.

محصولات مرتبط